แบบคำขอใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี

เที่ยวบินภายในประเทศ

สำหรับเที่ยวบินสายการบิน ไทย เวียตเจ็ท แอร์ (VZ) เท่านั้น

  1. ผู้โดยสารที่ประสงค์จะทำการยื่นคำขอใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี กรุณาคลิก  Click Here!
  2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และทำการส่งแบบคำขอ

หมายเหตุ:

  1. ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี จะทำการออกเอกสารตามยอดที่แสดงในเอกสารกำหนดการเดินทางเท่านั้น ไม่สามารถแยกการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี ตามรายชื่อผู้โดยสารได้
  2. ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี จะไม่ทำการออกเอกสารให้ได้ หากทำการส่งแบบคำขอเกิน 60 วัน นับจากวันที่ทำการชำระเงิน
  3. ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีจะทำการออกเอกสาร และจัดส่งภายใน 14 – 21 วันทำการ