ค่าเดินทางและค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม ADMIN FEE ในเส้นทางภายในประเทศ

ทางสายการบินฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า อัตราค่าธรรมเนียม Admin Fee ในเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทาง ได้มีการปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้

รายการ อัตราเดิม (บาท) อัตราใหม่ (บาท)
ADMIN FEE 78 154

โดยเริ่มทำการปรับเปลี่ยนในอัตราใหม่ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้อัตราดังกล่าวยังไม่รวม VAT และอาจแปรผันตามสกุลเงินต่างๆ


อัตราค่าโดยสารสูงสุด

เส้นทาง ชั้นโดยสาร ค่าโดยสารสูงสุด (บาท) วันทำการบินในสัปดาห์
ต้นทาง ปลายทาง เที่ยวเดียว ไป/กลับ
กรุงเทพฯ (BKK) เชียงใหม่ SKYBOSS 6,916 13,832 1 2 3 4 5 6 7
กรุงเทพฯ (BKK) เชียงใหม่ ECO 5,320 10,640 1 2 3 4 5 6 7
กรุงเทพฯ (BKK) เชียงราย SKYBOSS 8,248 16,496 1 2 3 4 5 6 7
กรุงเทพฯ (BKK) เชียงราย ECO 6,345 12,690 1 2 3 4 5 6 7
กรุงเทพฯ (BKK) ภูเก็ต SKYBOSS 8,529 17,058 1 2 3 4 5 6 7
กรุงเทพฯ (BKK) ภูเก็ต ECO 6,561 13,122 1 2 3 4 5 6 7
กรุงเทพฯ (BKK) กระบี่ SKYBOSS 8,174 16,348 1 2 3 4 5 6 7
กรุงเทพฯ (BKK) กระบี่ ECO 6,288 12,576 1 2 3 4 5 6 7
ภูเก็ต เชียงราย SKYBOSS 16,600 33,200 1 2 3 4 5 6 7
ภูเก็ต เชียงราย ECO 12,300 25,600 1 2 3 4 5 6 7

อัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระใหม่สำหรับเที่ยวบินในประเทศ

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องของเส้นทางบินภายในประเทศใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ (บาท)
อัตราค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระ 15 ก.ก. 220
อัตราค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระ 15 ก.ก. 320
อัตราค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระ 15 ก.ก. 420
อัตราค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระ 15 ก.ก. 650
อัตราค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระ 15 ก.ก. 820
อัตราค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระ 15 ก.ก. 950
ราคาเหมาจ่าย 20 ก.ก. ในสนามบิน 850
อัตราค่าธรรมเนียม น้ำหนักกระเป๋าเกินคิด ก.ก. ละ 200
หมายเหตุ:
  1. ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษี VAT 7%
  2. ราคาข่างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน Exchange Rate

สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งและทำการซื้อสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จะยังคงใช้อัตราเดิม